Условия за ползване
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН НА САЙТ www.aerocam.bg


Електронният сайт www.aerocam.bg е собственост на ВЕОС ЕООД.

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените по-долу общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт!
ВЕОС ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват в сайта www.aerocam.bg.

Общи условия

www.aerocam.bg  е уебсайт – за продажба и доставка на летящи платформи /ДРОНОВЕ/, както и аксесоари и принадлежности към тях.

Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули от ВЕОС ЕООД.
ВЕОС ЕООД има право да променя цените на предлаганите стоки по всяко време без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на продуктите.
При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на до три работни дни след получаване на поръчката за покупка, ВЕОС ЕООД уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при попълване  на поръчката ВЕОС ЕООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане на общите условия на ВЕОС ЕООД чрез  “www.aerocam.bg” при потвърждение на заявката за покупка, попълнено от Клиента.
ВЕОС ЕООД се задължава след получаване на поръчка от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно поръчката му.
ВЕОС ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.aerocam.bg”.
ВЕОС ЕООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични на склад.
ВЕОС ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация.
Възможни са корекции на цените, както и промяна в дизайна и комплектацията на продуктите.
Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. ВЕОС ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС или в ЕВРО за клиенти извън България.

Права и задължения на страните

ВЕОС ЕООД се задължава:
да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок до три работни дни от получаване на поръчката;
да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;
гарантира, че всички продукти са фабрично нови и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта;

Клиентът се задължава:
да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети ВЕОС ЕООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ВЕОС ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Връщане на стока

Клиентът има право да върне закупената стока в рамките на ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ДНИ от датата на получаването й при следните спазени условия:
Опаковката и външният вид на стоката не са нарушени;
Върнатата стока е получена в офиса на ВЕОС ЕООД до четиринадесетият ден, следващ датата на първоначалното й получаване от Клиента. Последната се удостоверява с подписано копие от товарителницата, придружавала стоката;
Ако плащането е извършено с наложен п латеж, стоката трябва да се придружава и от касовата бележка, удостоверяваща плащането;
Клиентът е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, вкл. транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката;
Клиентът има право да получи САМО стойността на върната стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.


Отговорност

ВЕОС ЕООД чрез “www.aerocam.bg” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ВЕОС ЕООД чрез “ www.aerocam.bg” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ВЕОС ЕООД.

Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ВЕОС ЕООД, съобразно българското законодателство.

ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА ЗА ПРОДУКТИТЕ НА DJI

При закупуването от оторизиран дилър, както се явява ВЕОС ЕООД, продуктите DJI Innovation се предоставят с гаранция, която задължително се включва към покупката според потребителските закони. При повреда клиентът има правото да изиска поправка на продукта при определени условия описани по-долу. Възможностите, които DJI Warranty Service предоставят, са като добавка към вашите права. DJI Warranty Service не е с цел да ограничава или променя вашите потребителски права за гаранция. DJI са съгласни да поправят или подновят продукт повреме на гаранционния период [вижте Warranty Period (гаранционен период) на Main Parts (главните части)], отговарящ на описаните условия. Ако проблемът не се покрива от DJI Warranty Service, е възможно да бъдете задължени да заплатите сумата за транспортирането и тестването на продукта. Ще ви уведомим , ако случаят е такъв. Ако елементът за поправка е с изтекъл гаранционен срок, а останалите части все още са в срок, може да се наложи да заплатите сумата за поправка само за съответната част.

1. Приемливи условия за използването на услугите на DJI Warranty Service:
a) Продуктът не трябва да бъде употребяван по необичаен или неоторизиран начин.
б) Върху продукта не е практикувано неоторизирано разглобяване, модификации или инсталации.
в) Етикети, серийни номера, водоустойчиви знаци и т.н. не са признак за подправяне или променяне. Трябва да представите валидна касова бележка или фактура за закупуването на продукта придружен с гаранционна карта.

ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА (2)

2. Следните случаи НЕ се покриват от DJI Warranty Service:
а) Щети от сблъсъци или огън, причинени от нефабрични фактори.
б) Щети причинени от неоторизирани модификации, разглобяване, които несъответстват с официалните инструкции или наръчници.
в) Щети причинени от неправилна инсталация, некоректна употреба, които несъответстват с официалните инструкции или наръчници.
г) Щети причинени от неоторизирани ремонти.
д) Щети причинени от неоторизиранини модификации на мрежите, несъответствие или неправилна употреба на батерията или зарядното.
е) Щети причинени от полети, които не са съобразени с наръчниците за употреба.
ж) Щети причинени от полети повреме на лоши меторологични условия (например: силен вятър, дъжд, буря и т.н.)
з) Щети причинени от полети на устройството в среда с магнитни смущения.
и) Щети причинени от полети на устройството в среда със смущения, заради други безжични устройства.
й) Щети причинени от операции, включващи натоварване, което несъответсва на препоръките в наръчниците за употреба.
к) Щети причинени от полети, когато компонентите са стари или повредени.
л) Щети причинени при употреба на third-party части.
м) Щети причинени повреме на полет, заради използване на дефектна или незаредена батерия.
н) Съответния продукт не е изпратен на DJI 7 календарни дни след одобрението на DJI Warranty Service,
о)Щети причинени от навлизане на влага и вода вътре в устройството.

3. Важна информация за Warranty Service (гаранционното обслужване)

a) Клиентите са отговорни за заплащането на сумата за транспортиране, когато изпращат продукта си за поправка или подмяна, според DJI Warranty Service.
б) Техническият екип от сервизните центрове ще изследват върнатия продукт, за да идентифицират проблема. Ако проблемът е в качеството на самият продукт, DJI поемат разходите по тестването, ремонта и транспортирането на продукта обратно при клиента.
в) Ако DJI установят, че продуктът не отговаря на изискванията на DJI Warranty Service, клиентът ще трябва да заплати сумите за ремонта и транспортирането (преди ремонтирането или транспортирането). Идентифицирането на проблема и ремонта ще се таксуват в зависимонт от самият проблем. Клиентът ще бъде уведомен за необходимата сума.
г) Имайте предвид, че е възможно продуктите и компонентите, които се предоставили за ремонт, може да бъдат заменени с продукти от същия тип, вместо да бъдат ремонтирани. Обновени части може да бъдат използвани повреме на ремонта.
д) Въпреки че продуктът е способен да запазва потребителските данни, повреме на ремонта е възможно тази информация да бъде загубена. Препоръчваме да си направите резервно копие на данните преди ремонта.
е) Клиентите могат да използват гаранционните услуги само при обозначени DJI сервизни центрове в региона, където той/тя е закупил продукта. В зависимост от това дали съответният компонент е достъпен, клиентите могат да се възползват от междурегионални сервизни услуги срещу допълнително заплащане.

Клиентът може да се свърже със сервизния център на DJI, за да получи повече информация относно процеса на ремонта на DJI Warranty Service.